Damian Iwanowicz

Damian Iwanowicz

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, w specjalności inżynieria ruchu drogowego, nauczyciel akademicki na Politechnice Bydgoskiej przedmiotów z zakresu analiz i bezpieczeństwa ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym oraz organizacji transportu zbiorowego. Certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czynny projektant organizacji ruchu drogowego (głównie z sygnalizacją świetlną), opiniodawca organizacji ruchu sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej w zakresie formalno-prawnym oraz pod względem sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika merytorycznego i Wykładowcy szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dla przedstawicieli: organów zarządzających ruchem, zarządców dróg i policji (projekt realizowany na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury przez Polski Instytut Rozwoju). Opracował merytorycznie zagadnienia na potrzeby materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Polski Instytut Rozwoju). Zaangażowany w kampanię informacyjną z zakresu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej (realizowanej na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Współautor wielu Raportów o stanie BRD dla miast i obszarów zamiejskich (Bydgoszcz, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie) oraz dokumentów studialnych w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu (realizowanej przez Fundację „Rozwój UTP”).

Obecnie członek Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Zespołu nr 3  (ds. drogowych sygnałów świetlnych), powołanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie propozycji nowych warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnej. Realizuje jako Wykładowca szkolenia z zakresu projektowania sygnalizacji świetlnej (zamawiane i indywidualne) dogłębnie tłumacząc zawiłości interpretacyjne z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podczas X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022 (26 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja), dr inż. Damian Iwanowicz wygłosi referat "Organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną - rekomendowane zmiany przepisów w aspekcie bezpieczeństwa".

W trakcie wystąpienia prelegent skupi uwagę słuchaczy na obecnie występujące dylematy formalno-prawne projektowania organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną, które poprzez niewłaściwą interpretację lub wdrożenie użytkowe mogą wpływać na niepotrzebne zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim niechronionych użytkowników infrastruktury drogowej.

W prezentacji zostanie syntetycznie ujęty poziom zagrożenia na polskich skrzyżowaniach oraz problem analiz bezpieczeństwa ruchu dedykowany elementom sieci drogowej o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi. Wypunktowanie zostaną w sposób szczegółowy wątpliwości co do zasadności stosowania niektórych z dopuszczalnych na drogach publicznych rozwiązań sterowania ruchem, umocowanych w przepisach prawa. W trakcie wystąpienia omówione zostaną także m.in. przypadki niecałkowitego obejmowania obszaru skrzyżowania sygnalizacją świetlną (wszystkich krzyżujących się strumieni ruchu), mankamentu podłączeń dróg niepublicznych do zasadniczej tarczy skrzyżowań z sygnalizacją, wielopasowych śluz rowerowych objętych sterowaniem ruchem, możliwości dopuszczenia do ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo na sygnale ogólnym wraz z pieszymi lub rowerzystami, których tory ruchu krzyżują się na wylocie skrzyżowania, dopuszczalności (formalno-prawnej) stosowania tzw. „zielonej strzałki” w konfrontacji z rzeczywistością, czy też stosowania alternatywnych sygnałów drogowych, jakie nadawane są dla uczestników ruchu na drogach publicznych. Omówiony zostanie także dylemat dzisiejszej metody obliczeń czasów międzyzielonych oraz tzw. „czasów opóźnień uruchamiania nadrzędnych grup sygnalizacyjnych względem podporządkowanych” oraz ich weryfikacji. Przewiduje się również zwrócenie uwagi na: niejednoznaczność zapisów algorytmów sterowania ruchem, rozbieżności w wynikach badań na temat wyświetlaczy czasu oraz niebezpieczeństwo nieprawidłowo zaprojektowanego programu końcowego, przełączającego sygnalizację świetlną z programu trójbarwnego na program ostrzegawczy według obecnych procedur określonych w rozporządzeniu ds. szczegółowych warunków technicznych dla drogowych sygnałów świetlnych (Dz.U.2019.2311 t.j. ze zm.).

Ponadto prelekcja zostanie wzbogacona o wnioski płynące z bieżących prac nad zmianą przepisów prawa w zakresie organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w ramach spotkań Zespołu nr 3 (drogowe sygnały świetlne) Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.