KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023, który odbędzie się w dniach 1-3 marca w Krakowie z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Organizowana od 2013 roku w ścisłej współpracy merytorycznej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami branżowymi konferencja, osiągnęła poprzez kolejne edycje rangę jednego z najważniejszych wydarzeń dedykowanych bezpieczeństwu ruchu drogowego w Polsce. Podczas dotychczasowych spotkań z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Jubileuszowa edycja to sesje referatowe z gwarantowanym czasem na dyskusję, debata, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia

Pierwszego dnia Kongresu w gronie uznanych specjalistów pragniemy porozmawiać o wyzwaniach BRD w Polsce na tle Europy i świata, roli w strukturze zarządzania oraz działaniach instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego a także, w ramach debaty Kongresu, o „Realizacji celów nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”.

W drugi i trzeci dzień wydarzenia podejmiemy tematy związane m.in. z rolą urządzeń BRD w czasowej i stałej organizacji ruchu, oświetleniem dróg i kwestiami prawnymi (w ramach XI Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2023” oraz IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”).

Podczas dziesięciu minionych krakowskich spotkań szerokiego środowiska BRD (licząc od Forum BARIERY 2013) wypracowywane były rozwiązania i wnioski, które wspierają specjalistów BRD w codziennej pracy i które mają realną szansę wpłynąć na jego poprawę, gdyż znalazły się w konkretnych zapisach legislacyjnych.

Z całego serca dziękujemy za Państwa olbrzymie zaangażowanie w konferencję i zapraszamy do współpracy przy jubileuszowej edycji.

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako jedno z podstawowych kryteriów projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz zarządzania ruchem drogowym, jest obecne w Polskiej praktyce inżynieryjnej od blisko 30 lat. Za datę graniczną, nadającą bezpieczeństwu ruchu rangę odpowiednią do jego rzeczywistego znaczenia, można przyjąć opracowanie w 1996 r. przez zespół pod przewodnictwem śp. prof. Ryszarda Krystka pierwszego krajowego „Zintegrowanego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT’96” oraz powołanie w roku 2002 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Oczywiście nie można pomijać także wcześniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu, ale miały one zwykle charakter działań rozproszonych o organicznej skuteczności. Dopiero programem GAMBIT’96 zapoczątkowane zostało tworzenie zespołów specjalistów z wielu dziedzin: inżynierii, edukacji, prawa oraz przedstawicieli administracji drogowej, Policji, Straży Pożarnej, którzy łączyli swoją wiedzę w celu rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu. Bardzo ważnym, założeniem programu GAMBIT’96 było planowanie wszelkich działań przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy fachowej i doświadczeń kreujących tzw. dobrą praktykę. Rzeczywista wiedza o źródłach zagrożeń i sposobach ich eliminacji, a nie subiektywne osądy, miała się stać głównym wyznacznikiem strategicznych decyzji i planów realizacyjnych. Skutkiem takiego założenia był rozwój badań naukowych oraz organizacja specjalistycznych konferencji i innych form wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Taka zmiana podejścia do problematyki bezpieczeństwa ruchu szybko znalazła uznanie nie tylko w środowisku naukowym, ale także wśród kadr inżynierskich i administracji samorządowej. Pojawiły się jednak różne bariery w skutecznym wdrażaniu programu GAMBIT’96, a jedną z nich były braki narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, planowanie i projektowanie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jeszcze bardziej podnosiło znaczenie różnych form zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń praktycznych jako podstawy podejmowania skutecznych działań w różnych obszarach oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu. 

W nurcie wymiany praktycznych doświadczeń i promocji wiedzy z zakresu kreowania potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz wpływu zarządzania ruchem  na jego bezpieczeństwo, znaczącą rolę odgrywają od 10 lat „Konferencje specjalistyczne nauka-praktyka-biznes” zainicjowane i organizowane od 2013 roku przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne. Pierwszym spotkaniem w cyklu wymienionych konferencji było zorganizowane w 2013 r. „I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery Ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2013". Po tym wydarzeniu pojawiły się kolejne coroczne spotkania organizowane w formułach „Krakowskich dni bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Krakowskich dni bezpieczeństwa w miastach”.

W czasie kolejnych konferencji starano się znajdować odpowiedzi na bieżące problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich praktycznego rozwiązywania. Dyskutowane dotychczas problemy można zebrać w następujących grupach:

 • projektowanie i utrzymanie potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz ze stosowaniem środków bezpieczeństwa biernego. Motywem przewodnim kolejnych konferencji było wprowadzanie ujednoliconej praktyki stosowania barier ochronnych, spełniających w jak największym stopniu oczekiwane standardy bezpieczeństwa ruchu. Przełamywaniem dotychczasowych przyzwyczajeń było promowanie w czasie konferencji nowej filozofii projektowania dróg ze strefami wolnymi od przeszkód i otoczeniem „wybaczającym błędy”. Istotnym elementem dyskusji i wniosków były uregulowania prawne wpływające na praktykę projektowania oraz wykonawstwa barier i innych urządzeń bezpieczeństwa biernego;
 • oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych jako podstawowy warunek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony osób pracujących w tych strefach. Obok samej organizacji ruchu za ważną częścią działań uznano także stosowanie fizycznych środków ochrony osób przebywających w strefie robót drogowych. Ich ochrona jest aktualnym problemem o rosnącej powadze, szczególnie przy zwiększającym się zakresie remontów, przebudów i bieżących prac utrzymaniowych wymagających zajęcia części pasa drogowego;
  poprawa bezpieczeństwa i sprawności ruchu poprzez wdrażanie skutecznych środków organizacji ruchu na ulicach i drogach zamiejskich. Poza uwarunkowaniami formalno-prawnymi, dominującym nurtem dyskusji były zagadnienia: jakości i badań oznakowania; nowych form znaków, w tym o charakterze oznakowania eksperymentalnego; poprawy wiarygodności oznakowania wraz z wykorzystaniem nowych technologii w oznakowaniu pionowym i poziomym; zarządzania prędkością;      
 • bezpieczeństwo pieszych w miastach i na drogach zamiejskich analizowane w kontekście poszukiwania środków poprawy tego bezpieczeństwa oraz wprowadzenia zmian w Prawie o ruchu drogowym dotyczących m.in. zasad udzielania pierwszeństwa na wyznaczonych przejściach. Szczególną uwagę poświęcono standardom projektowania i wyposażenia infrastruktury dla pieszych, w tym także na drogach zamiejskich. W odniesieniu do warunków miejskich odrębnymi dyskutowanymi zagadnieniami było projektowanie sygnalizacji świetlnej oraz usprawnień dla transportu zbiorowego spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa ruchu; 
  oświetlenie drogowe w ujęciu współczesnych rekomendacji projektowych, warunków eksploatacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Szczególna uwagę poświęcono oświetleniu przejść dla pieszych; 
 • przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie dyskutowane w aspekcie nowych wyzwań technicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych. Pracom nad zmianą struktury przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie towarzyszyły dyskusje i obawy, które starano się wyjaśniać w czasie konferencji; 
  systemowe zarządzanie bezpieczeństwem ruchu, którego nie można pomijać mimo ograniczania się w inżynierskiej praktyce drogowców do sektorowego podejścia przy wdrażaniu środków poprawy bezpieczeństwa ruchu. Dopełnianie wiedzy sektorowej wiedzą o systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego umożliwia bardziej skuteczne działania, w tym zmierzające do realizacji „wizji zero”; 
  badania i programy badawcze wspomagające wdrażanie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i NCBIR „Rozwój innowacji drogowych – RID”.

Podane powyżej zestawienie dyskutowanych problemów ilustruje tylko część z zagadnień, z którymi w praktyce muszą się zmagać projektanci, zarządcy dróg i zarządzający ruchem. Ponadto nie na wszystkie problemy sygnalizowane w czasie spotkań znaleziono wyczerpujące odpowiedzi. Efektem poszukiwania rozwiązań problemów bezpieczeństwa ruchu jest często odkrywanie nowych problemów, które już występują lub mogą się pojawić w przyszłości. Część z tych nowych problemów wynika z ciągle zmieniających się uwarunkowań technicznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych, a także ze zmian tzw. otoczenia prawnego. Wszystko to powoduje, że formuła cyklicznych spotkań poświęconych problematyce bezpieczeństwa ruchu, których celem jest wypracowywania praktycznych rekomendacji i inicjowania specjalistycznych badań, jest nadal aktualna.

Doświadczenia zebrane w minionych 10 latach odbywania cyklicznych „Konferencji specjalistycznych nauka-praktyka-biznes” mogą być pomocne w poszukiwaniu rozwiązań bieżących i przewidywanych problemów stanowiących bariery w zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizacji „wizji zero”. 

W czasie każdej z dotychczasowych konferencji poszukiwano odpowiedzi na określone pytania. Ich zbiór narzuca zwykle bieżąca praktyka, ale po części mogą być definiowane na podstawie ocen eksperckich. Przykładowymi pytaniami o ogólnym charakterze, które powinny stanowić część tematyki KONGRESU BRD, sumującego dotychczasowe doświadczenia konferencji i odpowiadającej wyzwaniom przyszłości, są następujące pytania:

 • czy możliwe jest projektowanie i budowa potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej w aktualnych warunkach i jakie ewentualne bariery oraz i ograniczenia to utrudniają?
 • jakie współczesne i oczekiwane zmiany technologiczne oraz społeczno-ekonomiczne powinny być uwzględniane w planowaniu i wdrożeniach środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego?
 • jak można bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne środki techniczne, prawne i organizacyjne w oddziaływaniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,

przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją oświetlenia drogowego oraz miejskiej infrastruktury oświetleniowej, w tym właściwego oświetlania przejść dla pieszych.

Oświetlenie drogowe poza szeregiem zalet jest jednym z elementów infrastruktury drogowej który generuje koszty w całym cyklu życia instalacji. Obserwowany w ostatnim okresie gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej zmusza samorządy do poszukiwania oszczędności. Zarządcy infrastruktury szukają różnych sposobów ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia. Część z nich ogranicza lub wyłącza oświetlenie drogowe w porze nocnej, część z nich podejmuje się kompleksowej wymiany opraw oświetleniowych i stosuje zaawansowane systemy sterowania.

Zadajmy sobie pytania? Czy wyłączanie oświetlenia ulicznego jest jedynym sposobem na oszczędności? Czy możemy realizować oświetlenie drogowe przy zachowaniu standardów i jednocześnie ograniczać koszty ekonomiczne i środowiskowe?

Działania modernizacyjne muszą mieć racjonalne podstawy, opierać się na aktualnej wiedzy, dobrych wzorcach i standardach.

Tegorocznym, wiodącym tematem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem wytycznych WR-D-72-1: Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic.

Wytyczne, które zostały opracowane w 2022 roku na zlecenie Ministra Infrastruktury, uporządkowały proces przygotowania inwestycji drogowych. Nadal jednak istnieje potrzeba przybliżenia oraz wyjaśnienia zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z oświetleniem dróg.

Wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie specjalistów reprezentujących środowisko oświetleniowe, przedstawicieli firm oświetleniowych i fachowców z branży oświetleniowej, ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządców infrastruktury drogowej pozwoli na propagowanie rozwiązań, których stosowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji, projektowaniem instalacji oświetleniowych, ich budową, odbiorem oraz eksploatacją. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką realizacji pomiarów drogowych instalacji oświetleniowych.

Racjonalne i świadome stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych z jednoczesnym spełnieniem wymagań normatywnych, wytycznych i zaleceń branżowych pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowych, przy zachowaniu wymaganych standardów oświetleniowych.

Zagadnienia prezentowane na konferencji pozwolą na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy i omówienie zagadnień praktycznych, związanych z nowoczesnymi instalacjami oświetlenia drogowego.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem, w nieco innej formule, rozszerzonej o zagadnienia oświetleniowe będzie podobnie, bo w czasie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie trudnych problemów.

Zachęcamy Uczestników do wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom i producentom urządzeń i technologii oświetleniowych oraz wypracowanie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszam do udziału

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

przewodniczący Rady Programowej Forum OŚWIETLENIE 2023

Debata KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

„Realizacja celów nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”.

 

Konrad Romik Tomasz Żuchowski prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG dr inż. Alvin Gajadhur r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz Tamás Dombi

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Kongresu jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Kongres odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Kongresie wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES BRD 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Istanieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.

Opłata za udział w jednym dniu Kongresu wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).

6.       Za dokonanie zgłoszenia oraz płatności w wyznaczonym terminie Uczestnikom przysługują rabaty. Pałna lista rabatów dostępna jest w zakładce "Terminy".

7.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencj...

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Kongresu jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Kongres odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Kongresie wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES BRD 2023” i nazwiskami uczestników.

5.       Istanieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.

Opłata za udział w jednym dniu Kongresu wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).

6.       Za dokonanie zgłoszenia oraz płatności w wyznaczonym terminie Uczestnikom przysługują rabaty. Pałna lista rabatów dostępna jest w zakładce "Terminy".

7.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

8.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

9.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

10.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU BRD 2023,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

11.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

12.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

13.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

15.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

16.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:


1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 13 stycznia Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 lutego Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 3 lutego Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów.

 
NOCLEGI
Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL ****. Na hasło „KONGRES BRD” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 259 zł brutto za pokój jednoosobowy lub 289 zł brutto za pokój dwuosobowy, za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Terminy

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 - rabaty ograniczone czasowo
Termin dokonania zgłoszenia i płatności Rabat Udział w jednym dniu Kongresu Udział w całym KONGRESIE BRD 2023
do 3 lutego 2023 r. 10% 900 zł + VAT (1 107 zł brutto) 1 980 zł + VAT (2 435,40 zł brutto)
Później - 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto) 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto)

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Potwierdzone referaty

LISTA POTWIERDZONYCH REFERATÓW:

1.      „BRD na świecie”. [15’] 

Radosław Czapski, Senior Infrastructure and Transport Specialist, Bank Światowy.

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

3.      „Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [15’]

dr Wojciech Lieder, prezes, Fundacja Instytut Nordycki.

4.      „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030”. [30’]

Andrzej Grzegorczyk, były sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

5.      „Doświadczenia i działania na rzecz BRD z pozycji regionu”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego...

LISTA POTWIERDZONYCH REFERATÓW:

1.      „BRD na świecie”. [15’] 

Radosław Czapski, Senior Infrastructure and Transport Specialist, Bank Światowy.

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

3.      „Wizja Zero jako fundament szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [15’]

dr Wojciech Lieder, prezes, Fundacja Instytut Nordycki.

4.      „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030”. [30’]

Andrzej Grzegorczyk, były sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

5.      „Doświadczenia i działania na rzecz BRD z pozycji regionu”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

6.      „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – ewolucja czy rewolucja?”. [10’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska. 

7.      „Nowe działania europejskich instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tworzenie bezpiecznych przestrzeni oraz systemowa edukacja uczestników ruchu drogowego”. [10’]

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

8.      „Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży”. [10’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

9.      „Szkolenia kierowców w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

dr r.pr Renata Rychter,  dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury.

10.      „Rola instytutów badawczych w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych.

11.    „Rola nauki i kształcenia kadr w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

12.     „Rola policji w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego na drogach świata”. [10’]

Artur Zawadzki, Senior Officer, Road Policing, Global Road Safety Partnership.

13.    „Rola Inspekcji Transportu Drogowego w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowe go w Polsce”. [10’]

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

14.    „Rola samorządu w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” [10’]

Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu, Urząd Miejski w Gdańsku.

15.    „Stosowanie urządzeń BRD czasowej organizacji ruchu oraz niezbędne zmiany i uzupełnienia w „czerwonej książce” związane z bezpieczeństwem w strefach robót drogowych”. [15’]

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; członek zarządu Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

16.    „Mobilne osłony energochłonne i co jeszcze może skutecznie zmniejszyć ryzyko czas i koszt w czasie zabezpieczenia robót drogowych.” [15’] 

Zdzisław Dąbczyński, prezes zarządu; WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

17.    „Rola firm dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, urządzenia i rozwiązania, które zmniejszają skutki wypadków – konieczna szybka ścieżka i ranking parametrów.” [15’]

Zdzisław Dąbczyński, prezes zarządu WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

18.    „Audyt BRD skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie Warszawy”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska; z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Monika Bielewska, prezes zarządu, Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

19.    „Metodyka wyznaczania stref ruchu uspokojonego na przykładzie Warszawy”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz,

Mirosław Czerliński,

Jakub Kaczorowski, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

20.    „Problematyka zdarzeń drogowych pomiędzy pojazdami transportu zbiorowego i pieszymi oraz rowerzystami”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

21.    „Założenia i zakres wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)”. [15’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

22.    „Wybrane zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)”. [15’]

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

23.    „Ocena skuteczności rozwiązań oświetleniowych stosowanych na przejściach dla pieszych”. [15’]

dr inż. Anna Wytrykowska, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, m.st. Warszawa, Wydział Inżynieryjny, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

24.    „Wpływ oświetlenia na komfort życia – bezpieczeństwo, środowisko, ekonomia”. [15’]

Daniel Kutryb, dyrektor ds. handlowych, Schrèder Polska Sp. z o. o.

25.    „Ocena i interpretacja stosowania obecnych i poprzednich przepisów dotyczących pierwszeństwa na przejściach dla pieszych”. [15’]

dr inż. Paweł Lewandowski, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

26.    „Wieczne błędy w oznakowaniu powodem wypadkowości na drogach”. [15’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu, Mariusz Grzesica; Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie Forum Audytorów BRD.

27.    „Organizacja ruchu drogowego w awaryjnym zajęciu pasa drogowego - rola, odpowiedzialność, kompetencje zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze”. [40’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

28.    „Wymagania dla opraw oświetleniowych w świetle wymagań (WR-D-72)”. [15’]

dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka; ekspert Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, członek Zarządu Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

29.    „Audyty energetyczne drogowych instalacji oświetleniowych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska.

30.    „Sterowanie oświetleniem w Smart Cities”. [15’]

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka.

31.    „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie – aspekt ekonomiczny”. [15’]

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

32.    „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie – doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń i nowe wyzwania”. [15’]

Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Wydział Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

33.    „…”. [10’]

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor operacyjny, GL Optic Sp. z o.o.

34.    „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Krakowie - historia i aktualne wyzwania”. [15’]

dr. inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu;

Michał Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Program

1 marca 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30   Oficjalne otwarcie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

11.30 – 13.30  Sesja I. BRD w Polsce na tle Europy i świata.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „BRD na świecie”. [15’] 

Radosław Czapski, Senior Infrastructure and Transport Specialist, Bank Światowy.

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

3.      „Wizja zero – jak to się robi w Szwecji”. [15’]

dr Wojciech Lieder, Uniwersytet Gdański, skandynawista.

4.      „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030”. [30’]

Andrzej Grzegorczyk, były sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drog...

1 marca 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30   Oficjalne otwarcie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

11.30 – 13.30  Sesja I. BRD w Polsce na tle Europy i świata.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „BRD na świecie”. [15’] 

Radosław Czapski, Senior Infrastructure and Transport Specialist, Bank Światowy.

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

3.      „Wizja zero – jak to się robi w Szwecji”. [15’]

dr Wojciech Lieder, Uniwersytet Gdański, skandynawista.

4.      „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030”. [30’]

Andrzej Grzegorczyk, były sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

5.      „Doświadczenia i działania na rzecz BRD z pozycji regionu”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13:30 – 13.35 Wspólna fotografia uczestników w hotelowym lobby.

13:35 – 14.45 Obiad.

14.45 – 17.10  Sesja II. Rola w strukturze zarządzania oraz działania instytucji na rzecz poprawy BRD.

1.      „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – ewolucja czy rewolucja?”. [10’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska. 

2.      „Nowe działania europejskich instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tworzenie bezpiecznych przestrzeni oraz systemowa edukacja uczestników ruchu drogowego”. [10’]

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      „Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży”. [10’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4.      „Szkolenia kierowców w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’] - niepotwierdzony

przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury;

5.      „…”. [10’]

6.      „Rola instytutów badawczych w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych.

7.      „Rola nauki i kształcenia kadr w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

8.      „Rola policji w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego na drogach świata”. [10’]

Artur Zawadzki, Senior Officer, Road Policing, Global Road Safety Partnership.

9.      „Rola policji w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

10.    „Rola Inspekcji Transportu Drogowego w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowe go w Polsce”. [10’]

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

11.     „Rola GDDKiA w poprawie bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce”. [10’] - niepotwierdzony

12.    „Rola samorządu w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” [10’]

Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu, Urząd Miejski w Gdańsku.

13.    „Rola mediów w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

Dyskusja [15’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

17.10 – 17.40 Przerwa kawowa.

17.40 – 19.25  Sesja III. Debata KONGRESU BRD 2023. „Realizacja celów nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Moderatorzy:

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Marcin Koczyba, szef redakcji motoryzacyjnej, Radio Kraków.

Paneliści:

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

19.30 Uroczysta kolacja.

2 marca 2023 (czwartek)

8.00 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 10.40   Sesja IV. Urządzenia BRD w czasowej organizacji ruchu.

Od początku roku stosowanie poduszek zderzeniowych stało się standardem. Mogą to być urządzenia TMA montowane na samochodach ciężarowych lub TTMA, czyli mobilne osłony energochłonne w formie przyczepek. Powyższe wynika z wymogów wprowadzonych Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. od 2023 r. do zabezpieczania robót drogowych oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym na drogach klasy A, S i dwujezdniowych GP poza obszarem zabudowanym.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa.

11.10 – 12.50   Sesja V. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

12:50 – 14.10 Obiad.

14.10 – 15.50   Sesja VI. Oświetlenie – cz.1

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.50 – 16.20 Przerwa kawowa.

16.20 – 18.25   Sesja VII. Bezpieczeństwo ruchu i zagadnienia prawne.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.25 – 20:30 Serwis kawowy.

19.30 – 1.00  Bankiet KONGRESU BRD 2023.

3 marca 2023 (piątek)

8.00 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 11.20   Sesja VIII. Oświetlenie – cz. 2.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów.

11.20 – 11.50 Przerwa kawowa.

11.50 – 14.10   Sesja IX. Bezpieczeństwo ruchu i oświetlenie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

14.10 – 14.20 Podsumowanie i zakończenie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej I-IV Forum OŚWIETLENIE 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

14:20  Obiad.

14.20 – 17:00 Serwis kawowy.

Równolegle:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

KONGRESOWI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa instytucji, organizacji i firm.

 

Galeria

Poprzednie edycje

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660