Piotr Tomczuk

Piotr Tomczuk

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW z Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej wraz z dr inż. Marcinem Chrzanowiczem, wygłosi referat dotyczący cyklu życia instalacji oświetlenia drogowego.

W referacie zostanie omówione zagadnienie dotyczące cyklu życia instalacji oświetlenia drogowego, które przez autorów jest rozumiane jako kolejne etapy jej funkcjonowania. 

Celem działania instalacji jest oświetlenie drogi i jej otoczenia z zachowaniem założonych parametrów oświetleniowych, które zostały określone i przyjęte w oparciu o normy i wytyczne branżowe. 

Początek procesu jest poprzedzony analizą konieczności oświetlenia drogi lub jej części, a po potwierdzeniu decyzji o realizacji inwestycji następuje etap przygotowania dokumentacji,  planowania i projektowania instalacji oświetleniowej. W ramach projektu ustalane są klasy oświetleniowe, rozwiązania systemów lokalizacji latarń,  dobierane są typy i rodzaje opraw oświetleniowych oraz ich moce. Następnie realizowane są obliczenia oświetleniowe, dokonywany jest wybór wariantu docelowego oraz końcowe obliczenia potwierdzające spełnienie założeń oraz opracowywane scenariusze redukcji mocy.
 
Projekt oświetleniowy jest częścią projektu elektrycznego i jako całość powinien umożliwić prawidłową realizację inwestycji w zakresie montażu i sterowania urządzeń oświetleniowych. Ten bardzo ważny etap, który wymaga doświadczenia i wiedzy projektantów. Dalej następuje etap budowy, a kluczowym, końcowym elementem są odbiory techniczne, gdzie podstawą oceny prawidłowości realizacji instalacji oświetleniowej są pomiary oświetleniowe i elektryczne. To kluczowy etap, gdzie można jeszcze skorygować i naprawić potencjalne błędy montażowe. Warunkiem przekazania inwestycji do eksploatacji jest przeprowadzenie pełnego zakresu pomiarów oświetleniowych w zakresie luminancji, natężenia oświetlenia przewidzianych projektem. Instalacja przekazana do eksploatacji powinna być poddawana systematycznym zabiegom konserwacyjnym, których celem jest kontrola stanu technicznego i zachowanie w czasie parametrów projektowych. Przy zachowaniu właściwych procedur parametry techniczne instalacji nie powinny znacząco odbiegać od stanu pierwotnego w całym cyklu życia, natomiast wszystkie odchyłki parametrów oświetleniowych poza zakres założony w projekcie będą identyfikowane w procedurze pomiarów kontrolnych. Gdy nie będzie możliwości odtworzenia stanu projektowego lub usunięcia awarii elementów instalacji w ramach procedury konserwacji niezbędne będzie podjęcie decyzji dotyczącej dalszych losów instalacji lub likwidacji i utylizacji osprzętu wyeksploatowanego. Zakończenie cyklu życia instalacji oświetleniowej, to przeważnie początek cyklu życia nowej (wyremontowanej, przebudowanej lub rozbudowanej) instalacji. 

Autorzy przedstawią wszystkie kluczowe etapy cyklu życia instalacji wraz z rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi podejmowanych działań na każdym z nich.