Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ewelina Nawara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE, NIP: 6252284537, REGON: 241875252, dane kontaktowe: ul. Zawale 24, 42-500 Będzin, e-mail: redakcja@media-prof.pl, tel. kontaktowy: 32 761 60 60,
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na udział w konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych, obejmujących przekazywanie Panu/Pani informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratora, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail po wyrażeniu przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłanie czasopism,
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator (wskazany w pkt. a) powyżej) oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, a także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO (w tym w szczególności podmiot świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, usługi hostingu stron internetowych administratora, usługi hostingu poczty elektronicznej e-mail administratora, usługi związane z organizacją konferencji przez administratora),
  4. w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych; w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na udział w konferencji Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia potencjalnych roszczeń, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w przypadku danych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO,
  5. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 RODO oraz do przenoszenia Pana/Pani danych,
  6. w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Panu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
  7. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,
  8. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na Pana/Pani udział w konferencji,
  9. przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w celach marketingowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.