Tomasz Kamiński

Tomasz Kamiński

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja) dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS wraz z dr hab. inż. Mariuszem Kieciem, prof. PK, wygłoszą referat dotyczący wpływu tablic o zmiennej treści na zachowania kierujących pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.

W referacie będą omówione wybrane efekty realizacji projektu zrealizowanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg, pt. „Ocena wpływu informacji wyświetlanych na tablicach o zmiennej treści na zachowania kierujących pojazdami na drogach sieci TEN-T”. Celem badań była ilościowa ocena wpływu informacji wyświetlanych na tablicach o zmiennej treści, zlokalizowanych na drogach sieci TEN-T. Badania obejmowały ocenę zachowania kierujących mierzoną zmianą wartości prędkości pojazdów oraz badania ankietowe. Od prędkości zależą, w głównej mierze, skutki potencjalnej kolizji lub wypadku. W związku z tym oddziaływanie na zachowania kierujących, poprzez informowanie o możliwych utrudnieniach i zagrożeniach, a także ograniczenie prędkości na wybranych odcinkach sieci drogowej, ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu badawczego, opracowano metodykę badań wpływu tablic o zmiennej treści na zachowania kierujących pojazdami uwzględniającą: badania ankietowe, badania w warunkach rzeczywistych oraz badania z wykorzystaniem danych ze stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu (CPR). Prowadzenie badań na sieci TEN-T wynikało z faktu, że opisywany projekt realizowany było w ramach działania A5 „Ewaluacja” projektu European ITS Platform, nr. 2014-EU-TM-0317-S, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, z instrumentu CEF – Connecting Europe Facility (Łącząc Europę). Ogólnym celem działania A5 jest przedstawienie globalnego wpływu wdrożenia ITS na europejską sieć drogową oraz zademonstrowanie obywatelom Europy korzyści z inwestycji w ITS, zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z funduszu CEF.

Badania ankietowe polegały na przygotowaniu ankiet, pozyskaniu i analizie odpowiedzi, opracowaniu wyników i sformułowaniu wniosków. Reprezentatywna grupa badawcza liczyła 155 osób. Badania przeprowadzono z użyciem ankiety elektronicznej.

Badania w warunkach rzeczywistych polegały na przeprowadzeniu pomiarów w warunkach drogowych, opracowaniu i analizie danych. Dane były rejestrowane przez około 7 h, co umożliwiło zgromadzenie materiału badawczego dla 10-ciu komunikatów wyświetlanych na tablicach o zmiennej treści. Analizowano prędkość pojazdów w 3 przekrojach tj.: przed tablicą o zmiennej treści bezpośrednio za tablicą oraz w odległości ok. 1000 m za nią. Ocenę przeprowadzono w sposób relatywny, odnosząc wartość prędkości do jej wartości przed tablicą, osiąganej przez pojazdy zanim kierowca mógł dostrzec wyświetlany komunikat (brak wpływu przekazywanej treści na kierującego pojazdem). Przedstawiono wpływ komunikatu na prędkość pojazdów oraz utrzymywanie się tego efektu w dalszym ciągu drogi.

Badania na podstawie dostarczonych danych, były przeprowadzone dla zbiorów zarejestrowanych wcześniej danych nieosobowych, otrzymanych od GDDKiA. Analizowano wpływ 18 różnych komunikatów, na prędkość pojazdów. Dane dotyczące prędkości były zarejestrowane przez CPR w trakcie wyświetlania poszczególnych komunikatów na tablicach o zmiennej treści.

W artykule będą przedstawione wybrane zagadnienia związane z realizacją badań i uzyskanymi efektami. Autorzy skupią się na wybranych odpowiedziach stanowiących efekt badań ankietowych, komunikatach o największym znaczeniu dla kierujących, wytypowanych na podstawie badań terenowych i badań przeprowadzonych na podstawie danych z CPR.