IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

O konferencji

IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 zostały zaplanowane na termin 23-25 lutego 2022 r. 

Odbywające się od 2014 KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO stały się corocznym, jednym z najważniejszych w Polsce, spotkaniem środowiska ekspertów naukowców i praktyków.

Na IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 złożą sie trzy wydarzenia branżowe: II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022” (23 lutego 2022 r.), X Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022” (24 lutego 2022 r.), III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2022” (25 lutego 2022 r.).

W trakcie IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań, uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów. 

Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności Uczestnikom zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 100 zł + VAT (2 583 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BRD 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KRAKOWSKICH DNI BRD 2022,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

11.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

13.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

14.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:


1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 14 stycznia Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 11 lutego Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 11 lutego Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów.

 
NOCLEGI


Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL ****. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI BRD” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Terminy

Koszt udziału
Termin dokonania wpłaty Rabat Jeden dzień konferencji Dwa dni konferencji Całe KRAKOWSKIE DNI BRD 2022
do 28 stycznia 5% 760 zł + VAT (934,80 zł) 1 377,50 zł + VAT (1 694,33 zł brutto) 1995 zł + VAT (2 453,85 zł brutto)
później - 800 zł + VAT (984 zł brutto) 1450 zł + VAT (1 783,50 zł brutto) 2100 zł 
+ VAT (2 583 zł brutto)

Program

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 oraz ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022
PREZENTACJE:

1.      “Nowe wyzwania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie” [15’]

Antonio Avenoso, Executive Director at European Transport Safety Council - niepotwierdzone

2.      „Podsumowanie stanu BRD w Polsce. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030. Bieżące działania KRBRD”.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      „Proces poprawy edukacji społecznej w zakresie BRD – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”. [15’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4.      „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [20’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji...

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 oraz ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022
PREZENTACJE:

1.      “Nowe wyzwania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie” [15’]

Antonio Avenoso, Executive Director at European Transport Safety Council - niepotwierdzone

2.      „Podsumowanie stanu BRD w Polsce. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030. Bieżące działania KRBRD”.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      „Proces poprawy edukacji społecznej w zakresie BRD – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”. [15’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4.      „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [20’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

5.      „Rola nowych standardów projektowania dróg w poprawie BRD”. [15’]

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury -niepotwierdzone;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – PRZEWODNICZĄCY KRAKOWSKICH DNI BRD.

6.      „Metodyka wyboru lokalizacji kwalifikujących się do objęcia automatycznym nadzorem ruchu”. [15’]

Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego

7.      „Pakiet dla pieszych – propozycja zmian w przepisach usprawniających funkcjonowanie pieszych w ruchu drogowym”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

8.      „Antyzatoki i inne rozwiązania inżynieryjne poprawiające BRD na ulicach Gdańska”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

9.      "Organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną - rekomendowane zmiany przepisów w aspekcie bezpieczeństwa”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

10.    „Efektywność przekazywania informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków zmiennej treści”.[15’]

Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Aleksander Konior, prezes zarządu APM PRO sp. z o.o. – niepotwierdzone

11.     „Absurdy „czerwonej książki” na kanwie orzeczeń sądów karnych”. [20’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

12.    „Odpowiedzialność odszkodowawczo-majątkowa organu administracji publicznej za niewłaściwą organizację ruchu”. [40’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;  

13.    „Analiza zagrożeń w strefach robót drogowych”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG,

dr inż. Marcin Budzyński,

Łukasz Jeliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

14.    „Wypadki ze zwierzętami w rejonie węzłów drogowych”. [15’] - niepotwierdzone

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego; przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów Drogowych;

15.    „Wypadki z dzikimi zwierzętami”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

16.    „Wytyczne projektowania przejść dla pieszych”. [15’]

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

17.    „Strefy współdzielone na przykładzie przebudowy Placu Pięciu Rogów w Warszawie”. [15’]

dr. inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

18.    „Wpływ uspokojenia ruchu na alei Andersa w Krakowie na BRD”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

19.    „Prace zespołu BRD przy OIGD, w tym zaangażowanie w prace nad wytycznymi stosowania barier ochronnych w tymczasowej organizacji ruchu”. [15’]

Jarosław Schabowski, przewodniczący Zespołu BRD przy OIGD;

20. „Kryteria zasadności uprawnień w procedurach zarządzania ruchem na drogach w przykładach”. [15’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu, Mariusz Grzesica; Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Klub Inżynierii Ruchu;

21.    „Wpływ znaków zmiennej treści na zachowania kierowców”. [15’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego;

22.    „Pojazdy autonomiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [15’] - niepotwierdzone

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, kierownik Zakładu Systemów Mechatronicznych i Informatycznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

23. „Bezpieczny punkt oświetleniowy - aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej”. [15’]

Robert Mitał, dyrektor Zakładu Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

dr inż. Henryk Wachta, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska; ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego;

24.    „Systemy zabezpieczające szczeliny na obiektach inżynierskich przed upadkiem z wysokości” [15’]

Jacek Pasikowski, PROWERK Sp. z o. o.

OŚWIETLENIE 2022
PREZENTACJE:

1.      „Cykl życia drogowej instalacji oświetleniowej”. [25’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

2.      „Szybka metoda pomiarów oświetleniowych”. [15’]

Piotr Jaskowski, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

3.      „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie”. [15’]

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

4.      „Wyniki pomiarów oświetleniowych a praktyka projektowania oświetlenia ulicznego”. [15’]

Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Wydział Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

5.      „Modernizacja oświetlenia ulic w Krakowie”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Przedstawiciel, Zarząd Dróg Miasta Krakowa;

6.      „Pomiary i kompensacja mocy biernej instalacji oświetlenia drogowego”. [15’] - niepotwierdzone

dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka; ekspert Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, członek Zarządu Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;

7.      „Rekonstrukcji wypadków drogowych na przejściach dla pieszych. Wpływ oświetlenia”. [15’]

dr inż. Paweł Lewandowski, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

8.    „Praktyczne doświadczenia z prowadzenia pomiarów rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu”. [15’]

Mikołaj Przybyła; członek zarządu, dyrektor operacyjny, GL Optic Sp. z o.o.

9.   „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”. [15’]

Dawid Latała, z-ca dyrektora Zakładu ds. Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

dr inż. Henryk Wachta, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska; ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego;

10. „Termiczne warunki pracy opraw oświetlenia drogowego i ich wpływ na wyjściowe parametry świetlne”. [15’]

dr inż. Krzysztof Baran, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska; ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego;

11.  „Obliczenia i pomiary luminancyjne oświetlenia drogowego w warunkach aglomeracji miejskiej. Przyczyny różnic wyników obliczeń uzyskanych w projektach i pomiarach rzeczywistych”. [15’]
prof. dr inż. Norbert Wasserfurth, Uniwersytet w Hildesheim; Studio DL;
mgr inż. Piotr Ratajkiewicz, doktorant Politechniki Poznańskiej, dyrektor ds. rozwoju STUDIO DL;
mgr inż. Anna Dłużewska, dyrektor pracowni STUDIO DL Polska;

RADA PROGRAMOWA - niekompletna

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej
I-IX KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2022 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej
I-III Forum OŚWIETLENIE 2020-2022;

dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska; przewodniczący Rady Programowej I-III Forum BUSPASY 2020-2022;

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; członek zarządu, Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie; członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządów Transportu EMTA;

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego;

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków; członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, przewodniczący Rady Programowej I-VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2022;

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; członek Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Galeria

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660